Pályázatok/ Adatvédelmi Tájékoztató / Általános szerződési feltételek / Adatkezelési szabályzat

PÁLYÁZATOK

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Általános szerződési feltételek

Adatkezelési szabályok (ÁSZF után)

 

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

A JANUS BOUTIQUE HOTEL & SPA, 8600 Siófok, Fő u. 93-95. adatvédelmi tájékoztatója

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A szállodánk elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme iránt, komolyan veszi az ügyfél információbiztonságára vonatkozó felelősségét. Az általunk végzett adatgyűjtés és adatfeldolgozás tiszta és átlátható folyamatokból áll és kizárólag azt a célt szolgálja, hogy ön minél gyorsabban és egyszerűbben tudja intézni a szobafoglalással, fizetéssel kapcsolatos ügyeit, és ha kívánja, értesüljön kedvezményes akcióinkról.

Ez a tájékoztató az alábbiakat rögzíti:

Milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről és dolgozunk fel a velünk való ügyfélkapcsolata keretében, és webhelyünk, mobil alkalmazásaink és online szolgáltatásaink használatával kapcsolatban;

Honnan szerezzük ezeket az adatokat;

Mit teszünk ezekkel az adatokkal;

Hogyan tároljuk az adatokat;

Kiknek továbbítjuk / fedjük fel ezeket az adatokat;

Hogyan vesszük figyelembe az Ön adatvédelmi jogait;

És hogyan felelünk meg az adatvédelmi szabályoknak.

Az összes személyes adat gyűjtése és feldolgozása az EU adatvédelmi törvényeinek megfelelően történik.

Cégünk adatai, elérhetőségei a következők:

Cégnév:   BALATON MINI SERVICE Idegenforgalmi és Vendéglátó KFT.

–          Cégjegyzékszám:                              14-09-080135  

–          Adószám:                                         10326192-2-14                     

–          IBAN, bankszámlaszám, SWIFT:        HU18-10101315-05119000-01003006  , BUDAHUHB

–          Székhely:                                          H-8600 Siófok, Fő út 93-95.

–          Törvényes képviselő:                           a bejegyzett ügyvezető,

–          A szolgáltatás helyszíne:                    JANUS BOUTIQUE HOTEL & SPA

 (a továbbiakban úgy is, mint: „Adatkezelő”)

Adatkezeléseink megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, különösen a következőknek:
– az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.)

 – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”)
– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
– a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
– az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
– a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: „Szvtv.”);
– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

Az egyes adatkezeléseinkkel kapcsolatban a következő tájékoztatásokat adjuk.

 1. ADATKEZELÉSEK TIPUSAI
 2. ONLINE SZÁLLÁSFOGLALÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS

Szállodánk lehetőséget biztosít online szállásfoglalásra annak érdekében, hogy szállodáinkban gyors, kényelmes és költségmentes módon foglalhasson szobát.

Az adatkezelés célja: a szállásfoglalás megkönnyítése, költségmentessé, hatékonyabbá tétele.

Az adatkezelés jogalapja: a szállást foglaló személy előzetes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja], az Adatkezelő és érintett közötti szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételének szükségessége [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

A kezelt személyes adatok köre: megszólítás; vezetéknév és keresztnév; lakcím (ország, irányítószám, város, utca, házszám); telefonszám; e-mail cím; gazdasági társaság esetében cégnév és székhely, bankkártya száma, SZÉP-kártya adatok (azonosító, kártyán szereplő név), képviselő, kapcsolattartó neve, e-mail címe és telefonszáma.

Az adatkezelés időtartama: a foglalás szerinti tartózkodási dátum utolsó napját követő két év.

Adatfeldolgozó igénybevétele: cégünk az online szállásrendszerhez informatikai szolgáltató segítségét veszi igénybe a következők szerint.

A szobafoglalás/ ajánlatkérésnél megadott egyéb (összes adat) adatok tekintetében a SabeeApp Hotel Management System foglalási rendszer üzemeltetője is adatkezelőnek minősül

thePass Kft , Kiraly utca 30-32, A105 
1061 Budapest – Hungary
VAT No: HU24327567 / 24327567-2-42 

Telefon: +36 1 998 9186 

 A weboldalakat tároló szerverek üzemeltetője (technikai és forgalmi adatok tárolása)

Port Kft     9200, Mosonmagyaróvár, Szent István király út 60.

Ügyfélszolgálat: info@webtar.hu

A honlap üzemeltetése

A jelen tájékoztató elfogadásával az érintett kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a BALATON MINI SERVICE Idegenforgalmi és Vendéglátó KFT.– a szolgáltatás kényelmesebbé, testreszabottá tétele érdekében – adatait kezelje.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: nem jön létre szerződés a szállodai szobára vonatkozóan.
Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli)
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) kérelmezheti azok helyesbítését,
c) kérelmezheti azok törlését,
d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa cégünk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: Cégünk minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Egy mégis bekövetkező incidens esetén a szükséges intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Cégünk adatfeldolgozói szerződést kötött az adatfeldolgozói feladatokra, amelyben adatfeldolgozók vállalják, hogy további adatfeldolgozó igénybe vétele esetén kötelezően alkalmazzák azokat az adatvédelmi és adatkezelési garanciákat, amelyeket az adatfeldolgozói szerződés előír számukra, erre tekintettel a személyes adatok jogszerű kezelését az adatfeldolgozók esetében is biztosítjuk.

 1. BEJELENTKEZÉS, BEJELENTŐ LAP/ VENDÉG ÉS ELŐÍRT IDEGENFORGALMI NYILVÁNTARTÁSOK ADATAI
 2. A vendég az érkezésekor, a lefoglalt és visszaigazolt szobájának elfoglalása előtt bejelentőlapot és/vagy a helyi önkormányzat szerint meghatározott vendég- és idegenforgalmi nyilvántartást szolgáló könyvet tölt ki, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az alább megadott
  adatokat a vonatkozó jogszabályokban (így különösen az idegenrendészettel, valamint az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályokban) meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés bizonyítása, továbbá az érintett beazonosítása céljából mindaddig kezelje, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti.
 3. A bejelentkezés, a bejelentő lap kitöltése önkéntes hozzájáruláson alapul, de a szolgáltatások igénybe vételének feltétele, és a 6. pontban meghatározott adatok vonatkozásában – ha azokat az érintett önkéntesen megadta -, az adatkezelés kötelező.
 4. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által üzemeltetett Szállodába személyes adatainak megadásával bejelentkezik, bejelentő lapot tölt ki.
 5. Személyes adatok köre: név* jogszabályon alapulóan kötelező, azonosítás

szül. hely, idő* jogszabályon alapulóan kötelező, azonosítás

lakcím* jogszabályon alapulóan kötelező, kapcsolattartás, IFA megállapítása

e-mail cím* kapcsolattartás

személyi ig. szám azonosítás

gépkocsi rendszáma gépkocsi azonosítása

állampolgárság* jogszabályon alapulóan kötelező, IFA megállapítása, idegenrendészet

tartózkodás jellege – wellness, családi üdülés, gyógyüdülés, konferencia, üzleti, esküvő  statisztika

fizetés módja – készpénz, hitelkártya, voucher, egyéb statisztika, fizetési módozatra történő felkészüléshez szükséges

érkezés és elutazás dátuma* jogszabályon alapulóan kötelező, IFA megállapítása

Hogyan értesült szállodánkról? kérdés válasza statisztika

hírlevélre történő feliratkozás jelzése hírlevél küldése

nem (nem EU-s állampolgárok jogszabályon alapulóan kötelező,esetén) azonosítás

útlevél száma(nem EU-s jogszabályon alapulóan kötelező, állampolgárok esetén) azonosítás

vízum vagy tartózkodási engedély száma (nem EU-s állampolgárok azonosítás esetén) jogszabályon alapulóan kötelező,

Magyarország területére történő belépés dátuma (nem EU-s azonosítás állampolgárok esetén) jogszabályon alapulóan kötelező,

Az adatkezelés célja: 5. Az adatkezelés célja a jogszabályoknak (különösen az idegenrendészeti és idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályoknak) történő maradéktalan megfelelés biztosítása, a szálláshely szolgáltatási szerződés létrejötte, továbbá teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, valamint az esetleges igényérvényesítés és kapcsolattartás az érintettel.

Az adatkezelés jogalapja: 6. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény felhatalmazása alapján, a helyi önkormányzat idegenforgalmi adó megállapítására vonatkozó rendelete
alapján, kötelező az adatkezelés a név, születési hely és idő, lakcím, állampolgárság vonatkozásában, így azok az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybe vételének jogszabályi feltételei.

 1. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy tekintettel a 2011. évi CXII. törvény 6.§ 5. bekezdésében foglaltakra, az érintett által önként
  megadott adatokat az adóval (különösen az idegenforgalmi adóval) kapcsolatos jogszabályokból fakadó kötelezettségeinek teljesítése céljából, valamint jogos érdekeinek érvényesítése céljából, az érintett további külön hozzájárulása nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
 2. A papíralapú bejelentkező lapok és egyéb papíralapú, adatokat tartalmazó iratok őrzésére, tárolására, megsemmisítésére vonatkozóan az
  Adatkezelő a jelen szabályzatnak és az Iratkezelési Szabályzatnak megfelelően jár el.
 3. Az adatkezelés időtartama: jogszabály alapján kötelező adatok esetén a felvételtől számított 5 évig, hírlevél esetén az érintett kérésére törlésig, egyéb adatok vonatkozásában azon jogviszonyból eredőjogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.
 4. A bejelentő lapon az e-mail cím megadásával a Vendégnek lehetősége van feliratkozni az Adatkezelő hírlevelére. A hírlevélre vonatkozóan
  egyebekben a jelen szabályzatban foglaltak az irányadóak.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: nem jön létre szerződés a szállodai szobára vonatkozóan, nem foglalható el a szoba.
Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli)
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) kérelmezheti azok helyesbítését,
c) kérelmezheti azok törlését,
d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa cégünk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: Cégünk minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Egy mégis bekövetkező incidens esetén a szükséges intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Cégünk adatfeldolgozói szerződést kötött az adatfeldolgozói feladatokra, amelyben adatfeldolgozók vállalják, hogy további adatfeldolgozó igénybe vétele esetén kötelezően alkalmazzák azokat az adatvédelmi és adatkezelési garanciákat, amelyeket az adatfeldolgozói szerződés előír számukra, erre tekintettel a személyes adatok jogszerű kezelését az adatfeldolgozók esetében is biztosítjuk.

 1. SZÁLLODAI SZOBA KÁRTYA (RFID) BELÉPTETŐ RENDSZER
 2. Érintett számára az Adatkezelő meghatározott területeire, így a szobába történő bejutást az Adatkezelő mágneskártya segítségével teszi lehetővé
  személy- és vagyonbiztonsági okokból.
 3. A mágneskártya igénylése önkéntes hozzájáruláson alapul és a szálláshely-szolgáltatás igénybevételének kötelező eleme, amennyiben a
  szoba kizárólag mágneskártya segítségével nyitható.
 4. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő általüzemeltetett Szállodában szálláshely-szolgáltatást kíván igénybe venni.
 5. A kezelt adatok köre: név azonosítás, lakcím azonosítás, mágneskártya száma azonosítás
 6. Az adatkezelés célja: az érintettek azonosítása, jogosultságainak megadása és ellenőrzése, személy- és vagyonvédelem, a szolgáltatások
  igénybevételének könnyebb követése, valamint kapcsolattartás.
 7. Adatkezelés időtartama: a távozástól számított huszonnégy óra elteltével meg kell semmisíteni a rögzített személyes adatokat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: nem jön létre szerződés a szállodai szobára vonatkozóan, nem foglalható el a szoba.
Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli)
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) kérelmezheti azok helyesbítését,
c) kérelmezheti azok törlését,
d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa cégünk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: Cégünk minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Egy mégis bekövetkező incidens esetén a szükséges intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Cégünk adatfeldolgozói szerződést kötött az adatfeldolgozói feladatokra, amelyben adatfeldolgozók vállalják, hogy további adatfeldolgozó igénybe vétele esetén kötelezően alkalmazzák azokat az adatvédelmi és adatkezelési garanciákat, amelyeket az adatfeldolgozói szerződés előír számukra, erre tekintettel a személyes adatok jogszerű kezelését az adatfeldolgozók esetében is biztosítjuk.

 1. SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁSSAL, SZÁMLÁZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Cégünk a JANUS BOUTIQUE HOTEL & SPA vendégeivel létrejött szerződés teljesítése érdekében – ideértve a szálloda szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatos díjak megfizetését is – kezeli a vendégek személyes adatait.

Az adatkezelés célja: : a JANUS BOUTIQUE HOTEL & SPA által nyújtott szolgáltatások érintett által történő igénybevétele, az ellenérték meghatározása és számlázása.

Az adatkezelés jogalapja: olyan szerződés teljesítésének szükségessége, amelyben az érintett az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja], valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. § (1) és (2) bekezdésének rendelkezései szerinti jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja]

A kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, születési hely, idő, lakcím, e-mail cím, telefonszám, személyigazolvány szám, gépjármű rendszáma, állampolgárság, aláírás

Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától a szerződés teljesítésétől számított 5 évig (elévülési idő). Számla kibocsátása esetén az adatkezelés időtartama a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától az adott üzleti évről készített beszámoló, üzleti jelentés, illetve könyvviteli elszámolás elkészítésétől számított 8 év.

Adatfeldolgozó igénybevétele: cégünk a számlázáshoz könyvelő segítségét veszi igénybe a következők szerint.

Rusvai Könyvelő Iroda – Rusvai Tamás

8600 Siófok, Wesselényi u.77/b

Adószám: 51109413-2-34

Számviteli feladatok ellátása

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett a szálloda szolgáltatásait nem veheti igénybe.

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli)

 1. a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,
 2. b) kérelmezheti azok helyesbítését,
 3. c) kérelmezheti azok törlését,
 4. d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
 5. e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
 6. f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa cégünk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: Cégünk minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Egy mégis bekövetkező incidens esetén a szükséges intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

 1. AJÁNDÉKUTALVÁNY VÁSÁRLÁSÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

A JANUS BOUTIQUE HOTEL & SPA vendégeinek lehetőségük van arra, hogy a szálloda honlapján ajándékutalványt igényeljenek. Azt, hogy ezen ajándékutalvány milyen adatokkal (milyen névre) és milyen értékben kerüljön kiállításra, az igénylő határozza meg. Az ajándékutalvány kézhezvételét követően – az azon szereplő értéken – a szálloda vendégeinek lehetősége van arra, hogy a szokásos fizetési módok helyett (készpénz, bankkártya / banki átutalás) ezzel az ajándékutalvánnyal fizessen a szállodában.

Az adatkezelés célja: ajándékutalvány vásárlása

Az adatkezelés jogalapja: a szállást foglaló személy előzetes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

A kezelt személyes adatok köre: vezetéknév és keresztnév; telefonszám; e-mail cím, számlázási adatok (név, irányítószám, település, utca, házszám), postázási cím (név, irányítószám, település, utca, házszám).

Az adatkezelés időtartama: az ajándékutalvány sikeres kézbesítéséig. Számla kibocsátása esetén az adatkezelés időtartama a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától az adott üzleti évről készített beszámoló, üzleti jelentés, illetve könyvviteli elszámolás elkészítésétől számított 8 év.

Adatfeldolgozó igénybevétele: cégünk az online ajándékutalvány-vásárlási rendszer működtetéséhez informatikai szolgáltató segítségét is igénybe a következők szerint.

a SabeeApp Hotel Management System foglalási rendszer üzemeltetője

thePass Kft , Kiraly utca 30-32, A105 
1061 Budapest – Hungary
VAT No: HU24327567 / 24327567-2-42 

Telefon: +36 1 998 9186 

Online ajándék utalvány értékesítése a foglalási rendszeren belül

További adatkezelők az ajándék utalvány étkesítésében:

Gulliver Travel Utazási Iroda, Gulliver Office Kft.
Székhely postacíme: 9406 Sopron, Pf. 618.
Eng.sz.: U-000903
Nemzeti Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-60757
Fax, tel: +36-99-510-203, …201 
infokukacgulliverponthu
Cégjegyzékszám: 08-09-015416
Adószám: 14068593-2-08

Online ajándék utalvány értékesítése

XENTURY KFT.

1012 BUDAPEST, PÁLYA UTCA 2. A. ÉP. FSZT. 5.

INFO@XENTURY.HU

Cégjegyzékszám:            01-09-170188

Adószám:           23376458-2-41

Telefonszám:    +36 (1) 2550-250

 

Online ajándék utalvány értékesítése

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett nem tud ajándékutalványt vásárolni.

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli)
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) kérelmezheti azok helyesbítését,
c) kérelmezheti azok törlését,
d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa cégünk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: Cégünk minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Egy mégis bekövetkező incidens esetén a szükséges intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Cégünk adatfeldolgozói szerződést kötött az adatfeldolgozói feladatokra, amelyben adatfeldolgozók vállalják, hogy további adatfeldolgozó igénybe vétele esetén kötelezően alkalmazzák azokat az adatvédelmi és adatkezelési garanciákat, amelyeket az adatfeldolgozói szerződés előír számukra, erre tekintettel a személyes adatok jogszerű kezelését az adatfeldolgozók esetében is biztosítjuk.

 1. HÍRLEVÉLRE VALÓ FELIRATKOZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Hírlevél útján tájékoztatjuk az arra feliratkozókat ajánlatainkról, újdonságainkról és akcióinkról.

Önnek lehetősége van a JANUS BOUTIQUE HOTEL & SPA hírlevelére (www.janushotel.hu oldalon) feliratkozni. Amennyiben e hírlevélre Ön feliratkozik, hozzájárulását adja ahhoz, hogy a JANUS BOUTIQUE HOTEL & SPA hírlevelekkel keressük meg.

A hírlevélre történő feliratkozás – a hírlevelek küldésén túl – semmilyen szolgáltatásunknak nem képezi feltételét.

Az adatkezelés célja: hírlevél küldése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

A kezelt személyes adatok köre: e-mail cím

Az adatkezelés időtartama: a hírlevélről való leiratkozásig.

Adatfeldolgozó igénybevétele:

Az online hírlevélküldő-rendszerhez informatikai szolgáltató segítségét vesszük igénybe a következők szerint.

Adatfeldolgozó neve

MailChimp/   The Rocket Science Group, LLC
675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000  Atlanta, GA 30308 USA

Hírlevél küldő adatbázis tárolása és működtetése

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett nem kap hírlevelet cégünktől.

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli)
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) kérelmezheti azok helyesbítését,
c) kérelmezheti azok törlését,
d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa cégünk.

A hírlevélről bármikor leiratkozhat cégünknek az janus@janushotel.hu e-mailcímére küldött levelével, vagy a hírlevélben a leiratkozás ikonra történő kattintással. Ebben az esetben a hírlevél-küldéssel kapcsolatos személyes adatait haladéktalanul töröljük az adatbázisunkból.

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: Cégünk minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Egy mégis bekövetkező incidens esetén a szükséges intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Cégünk adatfeldolgozói szerződést kötött az adatfeldolgozói feladatokra, amelyben adatfeldolgozók vállalják, hogy további adatfeldolgozó igénybe vétele esetén kötelezően alkalmazzák azokat az adatvédelmi és adatkezelési garanciákat, amelyeket az adatfeldolgozói szerződés előír számukra, erre tekintettel cégünk a személyes adatok jogszerű kezelését az adatfeldolgozó esetében is biztosítja.

 1. ELÉGEDETTSÉGMÉRÉSSEL KAPCSOLATOS SZEMÉLYES ADATKEZELÉS

Célunk, hogy a JANUS BOUTIQUE HOTEL & SPA vendégeinek szolgáltatásainkat magas színvonalon nyújtsuk, ezért folyamatosan kérünk visszajelzést vendégeinktől a szállodában tartózkodásuk során gyűjtött tapasztalataikról.

Az adatkezelés célja: visszajelzés kérése a szállóvendégektől a Hotel szolgáltatásainak további fejlesztése, javítása érdekében.

Az adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont], az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

A jogos érdek megjelölése: cégünknek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a visszajelzések alapján szolgáltatásaink fejlesztéséhez információt kapjunk.

A kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, nem, e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama: a foglalás szerinti tartózkodási dátum utolsó napját követő két év.

Adatfeldolgozó igénybevétele: cégünk az online szállásrendszerhez informatikai szolgáltató segítségét veszi igénybe a következők szerint.

Adatfeldolgozó neve

a SabeeApp Hotel Management System foglalási rendszer üzemeltetője

thePass Kft , Kiraly utca 30-32, A105 
1061 Budapest – Hungary
VAT No: HU24327567 / 24327567-2-42 

Telefon: +36 1 998 9186 

A honlap foglalási motorjának üzemeltetése

A jelen tájékoztató elfogadásával az érintett kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatfeldolgozó – a szolgáltatásai javítása érdekében kérdőívekkel keresse meg.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett nem kap elégedettségmérő kérdőívet cégünktől.

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli)
g) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,
h) kérelmezheti azok helyesbítését,
i) kérelmezheti azok törlését,
j) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
k) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
l) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa cégünk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: Cégünk minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Egy mégis bekövetkező incidens esetén a szükséges intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Cégünk adatfeldolgozói szerződést kötött az adatfeldolgozói feladatokra, amelyben adatfeldolgozók vállalják, hogy további adatfeldolgozó igénybe vétele esetén kötelezően alkalmazzák azokat az adatvédelmi és adatkezelési garanciákat, amelyeket az adatfeldolgozói szerződés előír számukra, erre tekintettel a személyes adatok jogszerű kezelését az adatfeldolgozók esetében is biztosítjuk.

 1. COOKIE KEZELÉS ÉS GOOGLE ANALYTICS

Az Adatkezelő a Google Analytics alkalmazával a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, nyomon követése, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, webanalitikai mérések, személyre szabott kiszolgálás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

A kezelt adatok köre: IP cím, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

Az adatkezelés időtartama: a honlap meglátogatásától számított maximum 90 nap
Adatfeldolgozó igénybevétele: cégünk az alábbi informatikai szolgáltatók segítségét veszi igénybe a következők szerint.

Adatfeldolgozó neve: GOOGLE Analytics

A Google Analytics tevékenységéről bővebben itt tájékozódhat: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

Az adatkezeléssel kapcsolatos további információk: A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.

A süti preferenciák böngészőn belüli beállítására vonatkozóan az alábbi szabályzatokban talál bővebb tájékoztatást:

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a szolgáltatás igénybevételének lehetetlenülése a fenti, II.1-6. pontokban körülírt szolgáltatások tekintetében.

 1. HONLAP SZERVERNAPLÓZÁSA

A honlapunk (www.janushotel.hu) meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]

A jogos érdek megjelölése: cégünknek jogos érdeke fűződik a honlap biztonságos működéséhez.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe.

Az adatkezelés időtartama: a honlap meglátogatásától számított maximum 90 nap.

Adatfeldolgozó igénybevétele: cégünk a szervernaplózáshoz informatikai szolgáltató segítségét veszi igénybe a következők szerint.

Adatfeldolgozó neve

Port Kft     9200, Mosonmagyaróvár, Szent István király út 60.

Ügyfélszolgálat: info@webtar.hu

weboldal üzemeltetése (www.janushotel.hu; www.boutiquehotels.hu )

További információk: a cég a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:
A weboldalunk html kódja a cégünktől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni. Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók.
Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

 1. KAMERÁS MEGFIGYELÉS

A JANUS BOUTIQUE HOTEL & SPA területén cégünk elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz.

Az adatkezelés célja: A Hotel területén tartózkodó személyek életének és testi épségének védelme, a személy- és vagyonbiztonságnak az elektronikus megfigyelő̋rendszer (kamerarendszer) igénybevételével történő fenntartása.

Adatkezelő által történő kamerás megfigyelésnek nem célja az Mt. 11. § (1) bekezdés szerinti munkáltatói ellenőrzés.
Az adatkezelés jogalapja: érintett kifejezett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja] és az Szvtv. 26. § (1) bekezdés e) pontja és 31. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak alapján Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja].

A kezelt személyes adatok köre: az érintettek a kép- és hangfelvételeken látszódó arcképmása, hangja, magatartása.

Az adatkezelés időtartama: az érintettnek a Hotel területére történő belépésétől számított 3 munkanap, nyilvános rendezvény esetén 20 nap.

Adatfeldolgozó igénybevétele: cégünk az elektronikus megfigyelőrendszer (kamerarendszer) működtetéséhez adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli)

 1. a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,
  b) kérelmezheti azok helyesbítését,
  c) kérelmezheti azok törlését,
  d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
  e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
  f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa cégünk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: Cégünk minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Egy mégis bekövetkező incidens esetén a szükséges intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Cégünk adatfeldolgozói szerződést nem kötött az adatfeldolgozói feladatokra, így cégünk vállalja, hogy további adatfeldolgozó igénybe vétele esetén kötelezően alkalmazza azokat az adatvédelmi és adatkezelési garanciákat, amelyeket az adatfeldolgozói szerződés előír számára, erre tekintettel a személyes adatok jogszerű kezelését az adatfeldolgozó esetében is biztosítjuk.

 1. BANKKÁRTYA ADATOKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
 2. Adatkezelő lehetővé teszi, hogy érintett szolgáltatások/termékek ellenértékét bankkártyával (ideértve a hitelkártyákat) egyenlítse ki, vagy foglalja le.
 3. A bankkártya adatok megadása önkéntes hozzájáruláson alapul.
 4. Érintettek köre: Minden természetes személy, aki bankkártyával kíván fizetni/bankkártyával kívánja a szolgáltatást lefoglalni.

Adatfeldolgozó igénybevétele: a bankkártya adatokat szállodánk online partnereken, utazási ügynökökön (OTA) vagy a saját oldalba épített foglalási motoron keresztül kapja.

Adatfeldolgozó neve

a SabeeApp Hotel Management System foglalási rendszer üzemeltetője

thePass Kft , Kiraly utca 30-32, A105 
1061 Budapest – Hungary
VAT No: HU24327567 / 24327567-2-42 

Telefon: +36 1 998 9186 

Bankkártya adatok továbbítása titkosított csatornán, amelyet csak az erre meghatalmazott személy tekinthet meg.

Adatfeldolgozó neve

Booking.com, HRS.de, Agoda.com, Expedia.com, Szallas.hu

Bankkártya adatok továbbítása titkosított csatornán, amelyet csak az erre meghatalmazott személy tekinthet meg.

 1. A kezelt adatok köre:

bankkártya száma azonosítás pénzügyi tranzakcióhoz; CVV kód; kártya lejárat; kártyabirtokos neve

 1. Az adatkezelés célja a bankkártyával történő pénzügyi teljesítés elősegítése.
 2. Az adatkezelés jogalapja: Tekintettel arra, hogy az érintett nem az Adatkezelő által üzemeltetett internet alapú szállásfoglalási rendszeren (pl. booking.com) keresztül megadhatja személyes adatait és bankkártya adatait, amelyeket a szállásfoglalási rendszert üzemeltető vállalkozás az Adatkezelő számára
  továbbíthat az üzemeltető adatvédelmi szabályozása alapján, ezért az Adatkezelő a bankkártya adatait megismerheti és adott esetben, a saját
  általános szerződési feltételei alapján azt kezelve, felhasználva beterhelheti meghatározott összeggel (pl. vissza nem térítendő foglalás esetén).
 3. 7. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a
  könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a szolgáltatás igénybevételének lehetetlenülése, a fizetési mód nem használható ki.

 1. BANKI ADATOKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
 2. Adatkezelő lehetővé teszi, hogy érintett a termékek/szolgáltatások ellenértékét bankon keresztül történő átutalással egyenlítse ki.
 3. Az adatkezelés jogalapja: A bankon keresztül történő átutalás, és így a kapcsolódó adatok Adatkezelő részére történő közlése önkéntes hozzájáruláson alapul.
 4. Érintettek köre: Minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván fizetni.
 5. A kezelt adatok köre: számlabirtokos neve, bankszámla száma, közlemény, összeg
 6. Az adatkezelés célja az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése.
 7. A bank- és üzleti titok megőrzése érdekében Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy fenti adatok kizárólag azoknak a
  Munkatársnak jusson tudomására, akinek az a feladatai elvégzése érdekében elengedhetetlenül szükséges, és ehhez megfelelő jogosultsággal rendelkezik.
 8. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
 9. Érintett a banki átutalást az általa választott és számára elérhető csatornán teszi meg.
 10. Érintett a banki átutalás megtörténtével az Adatkezelő számára  megismerhetővé teszi a fenti adatait, tehát a sikeres banki utalást követően az Adatkezelő bankszámlájára megérkezik az utalt összeg és a fenti adatok.
 11. Adatkezelő a banki átutalásokat, különösen a név, összeg, közlemény adatait ellenőrzi.
 12. A banki átutalás adatait Adatkezelő adatfeldolgozója felé átadhatja, ha van kapcsolódó feladattal (pl. könyvelés) megbízott adatfeldolgozója.
 13. Adatkezelés időtartama: azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek
  érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában,
  amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2)
  bekezdése alapján legalább 8 év.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a szolgáltatás igénybevételének lehetetlenülése, a fizetési mód nem használható ki.

 1. NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZÉSE
 2. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával nyereményjátékon vegyenek részt az
  adott nyereményjátékra vonatkozó szabályok alapján. Az aktuális nyereményjáték(ok) és a vonatkozó játékszabály(ok), feltételek a weboldalon elérhetőek.
 3. 2. Az adatkezelés jogalapja: A nyereményjátékban történő részvétel önkéntes hozzájáruláson alapul.
 4. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által szervezett nyereményjátékon adatinak megadásával részt kíván venni.
 5. A kezelt adatok köre: név* azonosítás; telefonszám kapcsolattartás; e-mail cím kapcsolattartás
 6. Az adatkezelés célja az érintettek azonosítása a sorsolás során, valamint a kapcsolattartás.
 7. Adatkezelés időtartama: azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a szolgáltatás igénybevételének lehetetlenülése, a játékon nem lehet részt venni.

 1. KÖZÖSSÉGI OLDALAKON TÖRTÉNŐ JELENLÉTBŐL FAKADÓ ADATKEZELÉS
 2. Adatkezelő elérhető a Facebook közösségi portálon, valamint más közösségi oldalakon.
 3. Az adatkezelés jogalapja: a közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel,
  kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.
 4. Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.
 5. Kezelt adatok köre:

érintett publikus neve azonosítás

publikus fotója azonosítás

publikus e-mail címe kapcsolattartás

érintett közösségi oldalon keresztül kapcsolattartás, válaszadás alapja

küldött üzenete

érintett általi értékelés, vagy más minőségjavítás, vagy egyéb művelet

művelet eredménye célja

 1. Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.
 2. A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak
  közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is.
 3. Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.
 4. Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a közösségi oldal lehetővé teszi.
 5. Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán képeket/videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is.
 6. Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.
 7. Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat, ennek megfelelően a Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a www.facebook.com címen kaphat.
 8. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a szolgáltatás igénybevételének lehetetlenülése, a kapcsolattartás nem lehetséges ezen a módon.

 1. EGYÉB ADATKEZELÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy egyes hatóságok, közfeladatot ellátó szervek, bíróságok személyes adatok közlése céljából megkereshetik cégünket. Cégünk e szervek részére – amennyiben az érintett szerv a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amennyiben a megkeresés teljesítését jogszabály írja elő.

III. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Cégünk számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyen és az adatfeldolgozó által bérelt szervereken találhatók meg. Cégünk a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
  b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
  c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
  d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Különös gondossággal figyelünk az adatok biztonságára, megtesszük továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR szerinti garanciák érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Cégünk és partnereink informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal is gondoskodik. Az adatok napi biztonsági mentése megoldott. Az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében cégünk minden lehetséges intézkedést megtesz, egy ilyen incidens bekövetkezése esetén – belső szabályzatunk szerint – haladéktalanul fellépünk a kockázatok minimalizálása, a károk elhárítása érdekében.

 1. AZ ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Az érintett kérelmére az információkat elektronikus formában szolgáltatjuk késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül, a vonatkozó szabályzatunknak megfelelően. Az érintetteknek a lenti jogok teljesítésére irányuló kéréseit díjmentesen teljesítjük.

Tájékoztatáshoz való jog:

Cégünk megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva, ugyanakkor precíz módon nyújtsa.

A tájékozódáshoz való jog írásban, az 1. pontban megadott kapcsolati elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy amennyiben cégünk munkatársainak kétsége támad az érintett személyazonossága felől, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetjük.

Az érintett hozzáféréshez való joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben folyamatban van személyes adat kezelése, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő, a felsorolásban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.
• Az adatkezelés céljai;
• az érintett személyes adatok kategóriái;
• azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli (Európai Unión kívüli) címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
• a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
• a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
• az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

A fentieken túlmenően személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

Helyesbítés joga:

E jog értelmében bárki kérheti a cégünk által kezelt, rá vonatkozó, pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat:

 1. a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
  d) a személyes adatok jogellenes kezelése állapítható meg;
  e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés a következő célokból szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
d) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére korlátozzuk az adatkezelést a GDPR 18. cikkében fennálló feltételek esetén, tehát ha:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni kell.

Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Cégünk word vagy excel formátumban tudja teljesíteni az érintett ilyen kérését.

Tiltakozás joga:

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés
a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek
c) védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
d) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárási szabályok:

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Kártérítés és sérelemdíj:

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó, vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Bírósághoz fordulás joga és adatvédelmi hatósági eljárás:

Amennyiben az érintett úgy véli, hogy Adatkezelő az adatkezelése során megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél az alábbiak szerint:

– panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;
honlap: www.naih.hu;
e-mailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu;
telefon: +36-1-391-1400
(a továbbiakban: „NAIH”)

– az illetékes bírósághoz fordulhat.
A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Adatkezelő vállalja, hogy ezen eljárások során az érintett bírósággal vagy a NAIH-hal mindenben együttműködik, az adatkezelésre vonatkozó adatokat a NAIH vagy az érintett bíróság részére kiadja.

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban, Adatkezelő – jelen tájékoztatóval azonos követelményeket támasztó – belső szabályzatában, valamint a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, azzal, hogy az esetleges változásokról az érintetteket a változások átvezetését követően a JANUS BOUTIQUE HOTEL & SPA honlapján (www.janushotel.hu )közzétett közlemény útján tájékoztatja.

Kérjük, amennyiben kérdése van az e tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban, írjon e-mailt (janus@janushotel.hu)  nekünk.

 

———————————————————————————————————————

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Korona vírus járvánnyal kapcsolatos információk, higiénia, foglalások, lemondása vagy módosítása a Janus Boutique Hotel & SPA szállodában.

Kedves vendégeink, a pillanatnyi járvány helyzetre tekintettel a következőkről tájékoztatom önöket.

1./ Fertőtlenítés:

A szobákban és a szálloda egész területén (wellness, étkező stb.) a hagyományos takarítószerek mellet teljes spektrumú fertőtlenítőszereket alkalmazunk a takarítás során. A szobákban és a wellnessben található folyékony szappanadagolók speciális alkoholos fertőtlenítőszerrel vannak feltöltve. A szobatakarítás utolsó fázisában ózonos légfertőtlenítést is végzünk. A reggeliző helyiségben és az átriumban speciális fertőtlenítő habos adagoló áll rendelkezésre, amelynél víz nélkül is elvégezhető a kézfertőtlenítés.

2./ Személyes higiénia és kapcsolattartás.

Megkérjük minden kedves vendégünket, hogy csak abban az esetben keresse fel a szállodát, ha nem tapasztalja magán vagy családjában a betegség tüneteit. Nem lázas és két héten belül nem járt karantén alá vont területen vagy nem érintkezett onnét hazatért emberekkel. Amennyiben el kell halasztania utazását a magunk részéről rugalmas feltételekkel támogatjuk, hogy mindezt veszteség nélkül megtehesse. A foglalás elhalasztásának lehetőségeit a következő pont tartalmazza. Amennyiben felkeres bennünket, legyen figyelemmel a többi vendégre, kerülje a kézfogást és az egyéb közeli kontaktust és használja a kézfertőtlenítőket szükség szerint. Amennyiben nem érzi jól magát vagy csak kíváncsi a testhőmérsékletére, a recepción kérhet érintésmentes digitális lázmérést korlátlan alkalommal.

3./ Lemondások módosítások kezelése.

A gyorsan változó körülményekre tekintettel addig, amíg a járványügyi helyzet fennáll módosítunk a foglalások lemondási szabályzatán.

3.1/ Az ”alapáras, érkezéskor fizetendő” ártípuson történő foglalásainkhoz nem kérünk előleget és a foglalás még az érkezés napján is lemondható vagy későbbi időpontra módosítható.

3.2/ Amennyiben előre fizetéses, nem lemondható” ártípuson történt a foglalás, akkor is még akár az érkezés napján is, lehetőség van egy későbbi időpont lefoglalására vagy kérhető a befizetett összeg utalványba töltése, amely utalvány az adott értékben 2021 májusáig szabadon felhasználható.

4./ Esetleges karantén esetén

Amennyiben városunkban vagy a szállodában hatósági karantént rendelnének el, akkor vállaljuk, hogy az itt tartózkodásra kötelezett vendégeket lehetőségeinkhez mérten ellátjuk és díjként csak az itt tartózkodással kapcsolatos rezsi költségeket számoljuk el (étkezés, energia, textilek, takarító/ fertőtlenítő szerek, személyzeti díjak, stb.)

Siófok, 2020. március 12.                                          Vincze János, igazgató

 

BALATON MINI SERVICE KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A JANUS BOUTIQUE HOTEL & SPA szálloda igénybevételére

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

1)       A Szolgáltató adatai:

–          Cégnév:                                             BALATON MINI SERVICE Idegenforgalmi és Vendéglátó KFT.

–          Cégjegyzékszám:                              14-09-080135  

–          Adószám:                                         10326192-2-14                     

–          IBAN, bankszámlaszám, SWIFT:        HU18-10101315-05119000-01003006  , BUDAHUHB

–          Székhely:                                          H-8600 Siófok, Fő út 93-95.

–          Törvényes képviselő:                           a bejegyzett ügyvezető,

–          A szolgáltatás helyszíne:                    JANUS BOUTIQUE HOTEL & SPA

H-8600 Siófok, Fő út 93-95.

2)       A Szerződő felek

a)       A Szolgáltató által nyújtott szálláshely szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.

b)       Amennyiben a szálláshely szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég/Szerződő fél a továbbiakban együttesen Felek).

c)       Amennyiben a szálláshely szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik közvetítő személy, a Szerződő fél adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Partner között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget. 

d)       A Szerződő fél/ Vendég (megrendelő, költségviselő) szükséges adatait az online foglalás vagy elektronikus levelezés (email) útján küldött ajánlat vagy megrendelő tartalmazza.

 

Általános szabályok

3)       Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a Szolgáltató szálláshely szolgáltatásainak igénybevételét.

4)       A szállodai szobák és lakosztályok csak a Szolgáltató honlapján (www.janushotel.hu) közzétett ajánlat szerinti ellátással – legalább reggelivel, illetve kizárólag csoportoknak, félpanziós (reggeli és vacsora büfé) ellátással – együtt rendelhetők meg.

a)         „Szoba/lakosztály reggelivel” ellátás választása esetén naponta személyenként egy alkalommal vehető igénybe reggeli étkezés.A reggeli árát (2500 Ft/fő) a szállásdij tartalmazza. Reggeli nélkül szoba nem vehető igénybe. 

b)       „Szoba/lakosztály félpanzióval” ellátás választása esetén naponta személyenként egy alkalommal vehető igénybe reggeli és vacsora.

5)       A JANUS BOUTIQUE HOTEL & SPA kínálatában ebédszolgáltatás nem szerepel.

A JANUS BOUTIQUE HOTEL & SPA kínálatának üzletpolitikai ok miatt nem része az „a la carte” típusú étkeztetés. Ennek megfelelően kizárólagosan előre megrendelt csoportoknak biztosít a reggelin kívül büféasztalos étkezést.

A JANUS BOUTIQUE HOTEL & SPA vendégei „a la carte” étkezési szolgáltatást a szomszédos éttermekben vehetnek igénybe.

6)       A reggelin kívüli – étkezések és más szolgáltatások megrendelése történhet a szállásmegrendeléssel egy időben, de legkésőbb a teljesítés előtt 24 órával a helyszínen.

7)       A fentiektől, eltérő, különleges, egyedi feltételek nem részei a szolgáltató általános szerződési ajánlatának, ugyanakkor nem kizárt, különösen a JANUS BOUTIQUE HOTEL & SPA sajátos adottságaik keretein belül kívánatos egyedi megállapodások megkötése más, az általánostól eltérő feltételekkel külön térítés ellenében. (Pl. gálavacsorák, családi és szervezeti rendezvények, stb.)

8)       A Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételeket a Szolgáltató adottságai, üzletpolitikája, a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések, és egyéb korlátozó feltételek figyelembe vételével állapította meg, így attól az általa lényegesnek tekintett kérdésekben nem, vagy kizárólag egyedileg megállapított külön díjazás ellenében áll módjában elállni.

9)       A Szolgáltató és a Szerződő fél egybehangzóan kinyilatkozzák, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek és az esetleges közvetlenül vállalt kiegészítő rendelkezéseket magukra nézve kötelezőnek ismerik el, és azok teljesítését szabad akaratukból, Önként vállalják.

10)    Jelen Általános Szerződési Feltételek egyaránt vonatkoznak az egyéni vendégekkel, illetve – eltérő közös megállapodás hiányában – a csoportos vendégekkel, illetve a természetes személyekkel, cégekkel és más szervezetekkel kötött eseti szerződésekre.

11)    A hatályos ÁFA-törvény szerinti teljesítési időpont a Vendég távozásának – check out – napja.

 

A szolgáltatások árai

12)    Szolgáltató a www.janushotel.hu  Internetes címen elérhető honlapján közzé teszi a hatályos Általános Szerződési Feltételeit, konkrét szolgáltatásait és hatályos – Általános Forgalmi Adót is tartalmazó árait. Az árakat a konkrét időpont és létszám megadása után a foglalási rendszer számítja ki a vendég  részére , SZOBAFOGLALÁS MENÜPONT alatt. (szállásdíj ÁFA 18%, egyéb szolg. ÁFA 27%). Az Internetes honlapon közzétett ajánlatok és más feltételek az ott megjelölt időszakban, de legfeljebb a megjelenés – az elérhetőség – időtartama alatt hatályosak. Szolgáltató ezen felül más szokásos hirdetési, reklámozási módokon is folyamatosan felhívja a közönség figyelmét a Szolgáltató szolgáltatásaira. A helyi idegenforgalmi adó kötelezettségét és ennek megfelelő mértékét kizárólag a helyszínen lehet hitelesen megállapítani, de a számlán ez a tétel is szerepel. (IFA 400Ft/fő/éj)

13)    Szolgáltató az ajánlatok közlésekor közli, hogy azok tartalmazzák az Általános Forgalmi Adó ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-, vagy más jogszabály (ÁFA) módosulása miatti többletterheket az árváltozásnak a Szolgáltató honlapján történő előzetes közlésével áthárítja a Szerződő félre.

14)    Szolgáltató a meghirdetett ajánlatait előzetes bejelentés nélkül bármikor szabadon megváltoztathatja.

15)    Az aktuális kedvezményeket, akciókat, egyéb hivatalos ajánlatokat – amennyiben vannak ilyenek – elsősorban a JANUS BOUTIQUE HOTEL & SPA,  www.janushotel.hu  címen elérhető weblapján hirdeti meg.

16)    Szolgáltató árpolitikája egyéni vendégek esetében elsősorban a többnapos tartózkodásra szóló szálláshely szolgáltatási ajánlatát kedvezményezi, míg viszonteladóknak (közvetítőknek), illetve csoportos vendéglátás esetén az egy napra megállapított ajánlatát tekinti alapkínálatnak. Ez utóbbi esetben a Szolgáltató mindenkor részletes szerződéskötést tart szükségesnek. Az egyéni vendégekre meghirdetett akciós ajánlatokból a viszonteladó közvetítőknek nem jár automatikusan sem további engedmény, sem jutalék, mert az egyes kedvezmények ily módon nem halmozhatók. A meghirdetett standard ajánlatokra nem vonatkozik automatikusan az akciós ajánlatoknál alkalmazott időarányos – degresszív – kedvezmény.

17)    Egyéb kedvezmények

a)       Gyermekek: 1 gyermek elhelyezése szobában, amennyiben nem igényel külön ágyat,- 4éves korig ingyenes, kérésre ugyancsak ingyenesen baba ágyat biztosítunk. Lakosztályban a szülők mellett 1 gyermek (12éves korig) díjtalanul helyezhető el. Két felnőtt + 2 gyermek esetén a 3 fős árat kell fizetni.

b)       A családi kedvezmények kizárólag a szülőkkel és/vagy nagyszülőkkel együtt utazó gyermekekre érvényesek, 14 feletti gyermekekre, továbbá a diák-, illetve más gyermekcsoportokra – életkortól függetlenül – nem vonatkoznak. Az Ő esetükben a Szolgáltató ajánlata a nagykorú vendégeknek szóló ajánlattal egyezik.

c)       Az előfoglalási kedvezmény mértéke 10%, min. 2 éjszakás (szezontól függően) foglalás esetén legalább 14 nappal az érkezés előtt lefoglalva akkor, ha a lefoglalt szolgáltatás teljes ára legalább 10 nappal a tervezett érkezés előtt megfizetésre kerül. Az így kifizetett díj későbbi lemondás vagy nem megjelenés esetén nem visszatérítendőnek minősül és sztornódíjként a szolgáltatót illeti meg.

18)    Szolgáltató hangsúlyozottan felhívja az utas-közvetítő szervezetek figyelmét arra a határozott álláspontjára, hogy külön írásbeli megbízási szerződés hiányában eseti vendégnek tekinti, és ügyrendjében eseti vendégként kezeli a vendégközvetítéssel üzletszerűen foglalkozó szervezetek esetleges közvetített foglalásait is, függetlenül attól, hogy ezen szervezetek jelzik-e vagy nem, ezt a tulajdonságukat, illetve függetlenül attól, hogy a szolgáltatás számláját a vendéget közvetítő szervezet, vagy a vendég fizeti, akár előre, akár utólag. Ennek megfelelően kifejezett írásbeli megállapodás hiányában a Szolgáltató nem biztosít semmiféle külön előnyt csak arra való tekintettel, hogy a rendelés visszaigazolásakor tudomással bírt arról, hogy hivatásszerűen vendégközvetítő szervezet számára igazolt vissza foglalást. Ennek megfelelően kizárólag az előre kifizetett összegről állít ki előlegszámlát, és a szolgáltatás teljes értékéről szóló végszámlát is kizárólag az előleget megfizető fél nevére állítja ki, vele számol el legalább a hatályos számviteli és adójogszabályok által előírt módon. Előbbiek értelmében a Szolgáltató nem fogad el ráutaló magatartásra, sem szerződés-szerű irat-együttesre való hivatkozást, amelynek célja akár közvetítői engedmény, akár közvetítői jutalék megszerzését célozza, és nem nyújt engedményt, nem fizet jutalékot a kifejezett, előzetes írásbeli akaratnyilvánítása nélkül.

19)    A Szolgáltató az ajánlat-változtatás jogát – a foglalóval, előleggel, vagy más módon nem biztosított foglalások esetében is – fenntartja.

20)    A Szolgáltató és az egyéni Vendég, mint Szerződő fél között egyszerűsített végleges Szerződés a Visszaigazolás vagy Garantált visszaigazolás szerint annak előzetes elfogadásával valamint az érkezés napján a Szolgáltató recepcióján az Általános Szerződési Feltételek elfogadására is utaló bejelentőlapnak (vagy: Adatlapnak) a Szolgáltató meghatalmazott képviselője (recepciós) és a Szerződő fél által történő aláírásával jön létre.

A Vendég szerződéses jogai és kötelezettségei

21)    A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a Szolgáltató szokásos szolgáltatási körébe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.

22)    A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató jogszabályban meghatározottak szerint köteles az ezen időszakban a Vásárlók könyvébe tett bejegyzéssel, vagy hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére, és az intézkedésről a Vendéget harminc napon belül tájékoztatni.

23)    A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt eltávozását követően megszűnik.

24)     A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét az Általános Szerződési Feltételek szerint, illetve az eseti csoportos szálláshely és rendezvényszerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.

25)    A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szállodában.

26)    A JANUS BOUTIQUE HOTEL & SPA területe nem dohányzó terület. Dohányozni kizárólag a dohányzást szabályozó rendelet figyelembevételével kialakított dohányzóhelyeken lehetséges 7-23 óráig. A dohányzási tilalmat megszegők egy napi szobaárnak megfelelő pótdíjat, kötelesek fizetni!

A Szerződő felekkel kötött eseti csoportos szálláshely szolgáltatási és rendezvényszerződések feltételei, a szerződéskötés folyamata, a szerződések teljesítése

27)    A szervezett, csoportos üdülések, illetve rendezvények esetében nem alkalmazható az egyszerűsített végleges szerződéskötés módja. Ilyen, a Szolgáltató alapkínálatától jelentősen eltérő esetekben a Felek kizárólag egyedi, a rendes és különleges feltételeket tételesen, forgatókönyv-szerűen tartalmazó szerződést kötnek. (A továbbiakban: eseti csoportos szálláshely és rendezvényszerződés)

28)    Az eseti csoportos szálláshely szolgáltatási- és rendezvényszerződés az alábbiak szerint jön létre a Felek között:

a)       Az érdeklődő, miután bármely módon értesült a Szolgáltató csoportos szálláshely- és rendezvényszolgáltatási kínálatáról, telefonon, faxon, az janus@janushotel.hu küldött elektronikus üzenetben stb. jelzi érdeklődését a Szolgáltatónak (érdeklődés).

b)       A Szolgáltató – felhatalmazott értékesítő képviselője útján – az érdeklődésre válaszul a fentiekhez hasonló – de minden esetben írásos – módon az érdeklődésben megjelölt igénynek megfelelő, vagy ahhoz közel álló konkrét, kellően részletezett tartalommal szerződéses ajánlatot tesz. A kizárólag élőszóban elhangzott ajánlatot a Szolgáltató nem tekinti érvényes szerződés-ajánlatnak. A Szolgáltató ajánlata az érdeklődésben megjelölt feltételekre adott válaszokat, így a közzé tett Általános Szerződési Feltételek és az érdeklődő által szolgáltatott adatok alapján konkretizált feltételeket, a létszámadatokat, az igényelt szobák/lakosztályok számát, az időpontok és időtartamok pontos megjelölését, továbbá a Szolgáltató által kiadott árlapoktól (étlap, itallap, borlap, stb.) eltérő igények megjelölését, illetve az árlapokra való hivatkozást tartalmazza.

Szolgáltató a szerződéskötési folyamat ezen első szakaszában kizárólag a csoportos szálláshely szolgáltatási és rendezvényszerződésben előre rögzíteni kívánt feltételekkel kapcsolatos adatokat, továbbá az írásban konkrétan feltett egyéb kérdésekre vonatkozó válaszokat köteles közölni. A Vendég későbbi helyszíni – „extra” – fogyasztására vonatkozó konkrét adatokat – például az árlapok tartalmát – kizárólag a Szerződő fél erre irányuló határozott írásbeli kérésre köteles tételesen ismertetni. Külön, kifejezetten erre irányuló kérés hiányában még egyes tételeket sem köteles közölni. Ezen árakat és információkat a Szerződő fél alapértelmezetten a Szolgáltató által a helyszínen közzétett hirdetményeiből ismerheti meg. Szolgáltató a Szerződő fél esetleges különleges, kellően körülírt, vagy más módon pontosított egyedi rendeléseire köteles előzetes ajánlatot készíteni, és arra vonatkozóan még a Foglalásnak a Vendégkönyvben történő rögzítése előtt írásbeli magállapodást kötni.

c)       Az eseti csoportos szálláshely és rendezvényszerződésben a Feleknek rendelkezniük kell a Vendégek szerződésen kívüli, árlapok alapján történő extra fogyasztásának igénybevételéről és azok pénzügyi rendezésének módjáról is.

d)       Egyező akarat esetén a Szerződő fél a szerződéskötés érdekében szükséges személyi, illetve cégadatokat tartalmazó Adatlap két munkanapon belül történő visszaküldésével – minden esetben írásban, ide értve az elektronikus üzenetet is – megrendeli a Szolgáltatótól a fentiek szerint egyeztetett – a szerződés és a közzétett árfeltételeknek megfelelő – szolgáltatást. Amennyiben az Ajánlat elküldésétől számított két munkanapon belül nem érkezik konkrét Rendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

e)       Az írásban megrendelt szolgáltatást (Foglalást) a Szolgáltató írásban haladéktalanul visszaigazolja.

f)        A Szolgáltató szerződés biztosító mellékkötelezettség teljesítését foglaló és a teljes szerződéses összegnek megfelelő előleg fizetését, illetve hitelkártya garancia nyújtását – köti ki, így a Foglalás kizárólag a foglaló és az előleg megfizetését, illetve a hitelkártya garancia teljesítését követően válik hatályossá. A Szolgáltató bizonyos esetekben eltekinthet az előlegigényétől.

g)       Szolgáltató a foglaló és előleg megfizetése, illetve hitelkártya garancia nyújtása iránt írásbeli foglaló és előleg bekérő iratot juttat el a Szerződő félhez.

h)       Miután a Szerződő fél a foglalót és az előleget megfizette, Szolgáltató haladéktalanul megfelelő foglaló- és előlegszámlát készít és juttat el Szerződő fél részére.

i)         A fenti foglalási folyamat eredménye (terméke) egy érvényes és hatályos, Garantált foglalási szerződés.

j)         A helyi idegenforgalmi adó (IFA) összegét a hatályos jogszabály által arra kötelezett Szerződő fél a minden esetben a Szolgáltatásról készült számla összegén felül köteles megfizetni távozáskor a helyszínen, vagy a számla összegének bank átutalás útján történő kifizetésével.

k)       A Szolgáltató a Garantált foglalás visszaigazolását, mind a végleges szerződést a Ptk. fogalmai szerint értelmezett határozott idejű és tartalmú szerződésnek tekinti, a határozott idejű szerződésekre vonatkozó Ptk. szerinti feltételek és szankciók alkalmazásával. Szerződő fél ezen alapvető – valamennyi eseti csoportos szálláshely és rendezvényszerződésben külön kiemelt – szerződési feltételt tudomásul veszi.

Ezen szerződés a kizárólag benne foglalt lemondási szabályok szerint módosítható ill. szüntethető meg (lemondás).

 

A Szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

29)    A Szolgáltató jogosult a szolgáltatására szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

a)       a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a létesítményt, illetve a rendelkezésre bocsátott szobát vagy ha dohányzik a szobában.

b)       a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok jelentős mértékű befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít

c)       a Vendég fertőző betegségben szenved.

d)       a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott foglaló, illetve előleg-fizetési kötelezettségét a megállapodás szerint meghatározott időpontig

e)       Amennyiben a felek közötti szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

A lemondás szabályai ártípusonként

–   A lemondás vagy módosítás és a sztornódij feltételeit a szálloda Visszaigazolása tartalmazza, a foglalásnál alkalmazott ártípus függvényében.

 

    RUGALMAS ÁR:

~ azonnal foglalható.

~ minimális foglalási időtartam nincs, kivéve főszezonban hétvégén: min. 2 éj.

~ előzetes garancia nem kell, de érkezéskor fizetendő vagy bankkártya előautorizáció  szükséges, a teljes összegre.* Kivéve, ha késői ( 20:00-után) érkezést Jeleznek és a Főszezont.

 Ez esetekben előzetesen bankkártya garancia (előautorizáció) vagy 1 éjszaka előleg fizetése is szükséges.

~ a szoba érkezés napján 15:00-ig (főszezonban 10:00-ig) díjtanul lemondható.

~ időn túli lemondásnál v. nem megjelenésnél 1északa díja fizetendő.

 KORAI SPECIÁLIS ÁR:

Kedvezmény 10%  RUGALMAS ÁR %-ban

~ min. 14 nappal az érkezés előtt foglalható.

~min. 2 éjszaka (szezontól függően)

~ a teljes díj előre fizetendő a megrendeléskor, bankkártyával vagy átutalással. A foglalás, később semmilyen indokkal nem módosítható és nem vonható vissza.

~ a tejes összeg megrendeléskor előre fizetendő, a befizetett összeg lemondás esetén teljes összegben sztornódijként a szállodát illeti meg.

 Lemondási feltételek:

A megrendelés csak a fenti, elfogadott ártípushoz (Rugalmas/ Kedvezményes ár) tartozó feltételek szerint módosítható vagy mondható le. A megrendelés vagy a garanciák biztosítása a feltételek elfogadását jelenti.

f)        A Szolgáltató a fenti lemondási kötbért alkalmazza azon esetekben is, amikor a Szerződő fél az érkezési napon 18:00 óráig – előzetes értesítés és indokolás nélkül – nem jelenik meg a szolgáltatás igénybevételére. Ilyen esetben a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége az érkezési napon 18:00 órát követően megszűnik.

g)       Ha a Szerződő fél a Szolgáltató szolgáltatásának igénybevételét foglalóval, előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más Szerződésben foglalt módon biztosította, és az érkezési napon 18:00 óráig nem érkezik meg, vagy nem jelzi előre, hogy ennél későbbi időpontban érkezik, a Szolgáltató a Szerződésben megállapított csomagáron felül a Szolgáltató egy napi reggelis szobaárának – lakosztály esetében lakosztályárnak – megfelelő összeget kötbérként érvényesít. Ebben az esetben a szállást a Vendég részére az érkezési napot követő nap déli 12:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik. A Szolgáltató a speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén, a fentiektől eltérő, egyedi Szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.

h)       Ha a Vendég a határozott időre kötött szálláshely szolgáltatási szerződésben meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére kártérítés jogcímén. A lejárati idő előtt ily módon megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni. (Rugalmas ár fizetése esetén ez nem érvényes)

 

A Felek elszámolása

30)    A Szolgáltató által a www.janushotel.hu címen elérhető Internetes honlapján egyéni vendégek számára közzétett ajánlatok csomagajánlatok, amelyek tartalmazzák a szállásdíjat, az étkezési és italárakat, valamint minden egyéb költséget.

31)    A helyi idegenforgalmi adót (IFA) a Szolgáltató minden esetben a helyszínen ténylegesen megjelent, az IFA fizetésre kötelezett személyek esetében számítja fel, szedi be, vallja be, és fizeti be a helyi önkormányzat számlájára.

32)    A Szolgáltató a teljesített szolgáltatásokról a hatályos jogszabályoknak megfelelő számlát állít ki. A számla az előszerződés/végleges szerződés alapján már az érkezés előtt egyértelműen tartalmazza a szerződésben rögzített és teljesített szolgáltatások szerződésben rögzített ellenértékét, másrészt a Szerződő fél által vállalt extra fogyasztások mennyiségére vonatkozó árlapok szerinti, azok felmerülésével egy időben folyamatosan rögzített ellenértékét.

33)    A Szolgáltató mind a szerződésbe foglalt, mind az extra fogyasztás igénybevételét esetenként rögzíti a számítógépes rendszerében, amelyről esetenként a teljesítés igazolására szolgáló írásbeli bizonylatot készít. A Vendég – csoportos rendezvények esetén a Szerződő fél által arra feljogosított személy – a fogyasztást köteles az arról készített bizonylat aláírásával – haladéktalanul, de legkésőbb az adott vendéglátó egységből történő távozás előtt – nyugtázni. Az ily módon aláírt bizonylat másolata a számla elválaszthatatlan melléklete.

Fizetési feltételek

34)    A Szolgáltató közzétett ajánlata szerinti, illetve a szerződésben rögzített szolgáltatásainak ellenértékét a Szerződő fél alapértelmezetten a szolgáltatás megkezdése előtt teljes összegében köteles megfizetni, illetve az extra fogyasztások várható ellenértékét előlegként letétbe helyezni a Szállodánál. Az előrefizetési, illetve előlegfizetési kötelezettségtől a Szolgáltató – részben, vagy teljes egészében – egyoldalúan eltekinthet, azaz indokolt esetben, előzetes megállapodás esetén meghitelezi a szolgáltatás ellenértékét.

35)    A Szolgáltató a szolgáltatás teljesítését – jellemzően a szoba elhagyását, illetve az utolsó extra fogyasztást – követően a teljesített szolgáltatásairól a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő számlát állít ki, amelyet a Szolgáltató részéről az arra jogosult személy, és a Vendég köteles aláírásával nyugtázni. A számla – az általános szerződési feltételeknek, illetve az egyedi szerződésben foglalt megállapodás szerint – tartalmazza a fizetés módját.

36)    A szolgáltatás teljesítését követő – de feltétlenül a létesítményből történő távozást megelőző – fizetés módja lehet:

a)       készpénzfizetés a helyszínen – forint (HUF), és/vagy EURO pénznemben. Az átszámítás, illetve számlázás minden esetben HUF-ban, míg a fizetés a Vendég távozásának napján érvényes, a Szolgáltató által közölt deviza árfolyamon történik. Az alkalmazott árfolyam megegyezik a Szolgáltató számlavezető bankja (BUDAPEST BANK) napi valuta közép árfolyamának mértékével.

b)       A készpénzfizetésen túl a Szolgáltató elfogad készpénzkímélő fizetési eszközöket (hitelkártya, SZÉP Kártya, Janus Voucher, Üdülési Utalvány, bankátutalás, stb.), melyek mindenkori aktuális listáját kívánságra a Szerződő fél rendelkezésére bocsátja. A fizetés tehát az alábbiak szerint is történhet:

c)       a Szolgáltató által megnevezett – és kifüggesztett – típusú bankkártya használatával a helyszínen, 

d)       csekk – például SZÉP Kártya – illetve más, a Szolgáltató által elfogadott, és a helyszínen kifüggesztett készpénzkímélő fizetési eszköz, utalvány használatával.

e)       a Szerződő fél által kezdeményezett bankátutalás, előre megállapodott fizetési határidőn belül,

37)    Bármely fizetési késedelem esetén a Szolgáltató évi 20% (napi 0,000 548%) késedelmi kamatot jogosult felszámítani az eredeti követelés lejárta és a tényleges teljesítés közötti késedelmi napokra, amit a késedelembe esett Szerződő fél köteles haladéktalanul, a tőketartozással azonos időben, önkéntesen teljesíteni.

Üdülési Utalványok

38)    Az Üdülési Utalvány (pl. Gulliver, Vatera, Janus ) olyan, a Szolgáltató által – meghatározott ellenérték befizetése után – kibocsátott, sorszámmal ellátott, és szigorú számadás alá vont okirat, amely – a más szervezetek által kibocsátott okiratokhoz a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételére, illetve igénybevett szolgáltatások ellenértékének mentesítésére jogosítja az Üdülési Utalványt birtokoló, a Szolgáltató szolgáltatását igénybe vevő személyt.

39)    Az Üdülési Utalvánnyal rendelkező személy az üdülés megkezdése előtt a más vendégekre vonatkozó szerződési feltételek valamint az utalványban leírtak szerint az esetleges pótdíjak és korlátozások figyelembevételével,  köteles kellő időben szobát foglalni, azaz elő-, illetve végleges szerződést kötni a Szállodával.

40)    Az Üdülési Utalvány birtokolása önmagában nem jelent automatikusan Foglalást, azaz tulajdonosát nem jogosítja fel arra, hogy bármikor, előzetes egyeztetés nélkül megjelenjen a Szállodában, és ott más vendégekkel szemben elsőbbséget élvezzen. Az Üdülési Utalvány birtoklása kizárólag a fizetés módját határozza meg, más tekintetben az általános szerződési feltételek – esetlegesen az eltérő egyedi megállapodások – érvényesek rá.

A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

41)    A Vendég a Szolgáltatói szobát az érkezés napján 15:00 órától foglalhatja el (Check in time), és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 12:00 óráig köteles elhagyni (Check out time)

42)    Ha a Vendég a szobát az érkezés napján 12:00 óra előtt kívánja elfoglalni, illetve 16:óra után kívánja elhagyni, úgy az előző, illetve következő éjszaka a Szolgáltató standard szoba/lakosztály ára felszámításra kerül. Egyedi esetben ettől a szálloda eltekinthet.

Háziállatok bevitele a Szállodába

43)   A JANUS BOUTIQUE HOTEL & SPA területére háziállatok nem hozhatók be.

Kivéve előzetes egyeztetést követően – pl. a háziállat higiénikus tartására szolgáló eszközök előzetes bemutatása esetén – amennyiben a szolgáltató ahhoz előzetesen írásban kifejezetten hozzájárul. Ez esetben a meghirdetett szolgáltatási díj és 25.000,- Ft (100 EURO) letét megfizetése esetén háziállat is bevihető.

A háziállat kizárólag a szobában a Vendég felügyeletével tartható, a közös helyiségeket kizárólag a szoba megközelítésére használhatják, egyéb helységeket (étterem, uszoda stb.) azonban nem látogathatják.

44)    A bevitt háziállat más vendégek – különösen gyermekek – nyugalmát, különösen biztonságát nem zavarhatják. A Vendég teljes körűen felelős az általa behozott háziállat által a Szolgáltató és más vendégek tárgyaiban okozott károkért, különösen a háziállat ürülékének haladéktalan eltávolításáért. A háziállatot behozni szándékozó Vendég által az érkezéskor aláírt, a háziállat behozására is kitérő Bejelentőlap egyben a fenti fokozott kárveszély keretében okozott kár megtérítésére vonatkozó külön írásbeli nyilatkozat aláírásának minősül. Amennyiben a Vendég a fenti szerződéses feltételeket megsérti, Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal megtiltani a háziállat további jelenlétét a szálloda területén. Amennyiben Vendég a háziállatra vonatkozó felszólításnak nem tesz eleget, Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

A Szolgáltató kötelessége és felelőssége

A Szolgáltató köteles a szerződésben megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatási sztenderdek, az Általános Szerződési Feltételek, illetve az eseti csoportos szálláshely és rendezvényszerződés szerint teljesíteni.

 A Vendég kártérítési felelőssége

45)    Vendég a Szolgáltató által elszenvedett kár megtérítésére a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint kötelezett. 

46)    A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek, tárgyak, háziállatok, stb. hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szállodától igényelni.

A Szolgáltató kártérítési felelőssége

47)    Szolgáltató a Vendég által elszenvedett kár megtérítésére a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint kötelezett. 

48)    A Szolgáltató azért a kárért felelős, amelyet a megszálló vendég dolgainak elveszése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved, kivéve, ha bizonyítja, hogy a kárt a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül álló elháríthatatlan ok vagy a vendég maga okozta. A felelősség azokban a dolgokban bekövetkezett károkért áll fenn, amelyeket a vendég a szállodában kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen vagy a szobájában helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott.

49)     A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

50)    Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős – éspedig a felelősség mértékének korlátozása nélkül – ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, a megőrzésre átvételt kifejezetten megtagadta, és a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a vendéget terheli.

51)     A Vendégnek az esetleg őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

52)    A kártérítés mértéke a Szolgáltató ajánlata szerinti egy napi reggelis szobaár összegének az ötvenszerese, kivéve, ha a kár ennél kevesebb.  Jogszabály a kártérítés mértékét korlátozhatja. Nem terjedhet ki a korlátozás arra az esetre, ha a vendég bizonyítja, hogy a Szolgáltató nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható, valamint az értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért való felelősségre. A vendég a kárt haladéktalanul köteles bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén a Szolgáltató a kárért az általános szabályok szerint tartozik felelősséggel, de a bizonyítás sikertelenségének következménye a vendégre hárul.

 Elhelyezési garancia

53)    Amennyiben a Szolgáltató a Szerződésben vállalt szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni. A Szolgáltató köteles:

a)       a Szerződésben vállalt szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szállodát terheli

b)       térítésmentesen egyszeri alkalommal telefonálási lehetőséget biztosítani a Vendég részére a szálláshely változásának közlésére

c)       igény esetén ingyenes transzfert biztosítani a Vendég részére a felajánlott helyettesítő szálláshelyre való költözéshez, és az esetleges későbbi visszaköltözéshez

54)    Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

55)     Titoktartás: A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek, belső szabályainak megfelelően eljárni.

 A Szolgáltató jogai

56)    A vendég betegsége, halála:amennyiben a szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

57)    Költségtérítés: A Vendég betegsége (halála) esetén a Szolgáltató költségtérítésre tart igényt a beteg (elhunyt) hozzátartozója, örököse, illetőleg a Partner részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség (haláleset) kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

58)    Zálogjog: Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására a Ptk 470. §., és  429. § szerint zálogjog illeti meg a vendégnek azon a személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szállodába magával vitt. Erre a zálogjogra a bérbeadó zálogjogának szabályait kell megfelelően alkalmazni. A Szolgáltató mindaddig, amíg e zálogjoga fennáll, megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak elszállítását.

Amennyiben a zálogként igénybe vett tárgy a vendég tulajdonában álló gépjármű, annak zálogtárgyként való visszatartása kizárólag a zálogtárgyra vonatkozik, semmiképp sem a Vendég, vagy a vele együtt utazók személyes mozgási szabadságának korlátozására. A személyek minden korlátozás nélkül szabadon elhagyhatják a szállodát.

  A Felek közös felelőssége

59)    Vis major: azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, behurcolt fertőzés időjárásbeli viszontagság, víz-, földgáz-, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett egyik Fél sem bír ellenőrzéssel, illetve irányítással (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítési alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A Felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

 A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

60)    A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.   

61)    Szerzői jog: A weboldalak, a felhasznált diagramok, képek és logók elrendezését, illetve az egyéni hozzájárulások gyűjteményét szerzői jog védi. Bármely olyan tárgyaknak egyéb elektronikus vagy nyomtatott kiadványba történő átmásolása vagy felhasználása, mint a diagramok, képek vagy szövegek, nem engedélyezett a szolgáltató beleegyezése nélkül.

62)    Felek megállapodnak, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket egyezség útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, az esetleges jogvitára a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választott Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

63)    A Szerződő fél a bejelentőlap (adatlap), azaz az eseti szálláshely szolgáltatási-, illetve rendezvényszerződés , Visszaigazolás elfogadásával vagy aláírásával kinyilatkozza, hogy

az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megismertem, azokat tudomásul vettem, annak rendelkezéseit magamra kötelezőnek elfogadom”.

Siófok, 2012. Június 22.

Balaton Mini Service Kft.

Vincze János ügyvezető sk.

A JANUS BOUTIQUE HOTEL & SPA

üzemeltetője

 ———————————————————————————————————————-  

 2./ Adatkezelési szabályok

Az adatok felhasználása és védelme

A Balaton Mini Service Idegenforgalmi és Vendéglátó kft. mint a Janus Atrium Boutique Hotel & SPA üzemeltetője (a továbbiakban Janus Hotel), a www.janushotel.hu www.designhotel.hu  www.hotelteszt.hu honlapok tulajdonosa a webhelyeken üzemeltetett oldalak tekintetében fenntartja a szellemi alkotáshoz fűződő jogait. 

Ön jogosult a fenti oldalakat olvasni, arról nyomtatással, adathordozóra történő letöltéssel másolatot készíteni, de csak kizárólag személyes felhasználási céllal. Tilos a honlap bármely részét közvetlen- vagy közvetett haszonszerzési céllal felhasználni. A honlap bármely részének – akár eredeti, akár módosított formában – történő egyéb felhasználása kizárólag a tulajdonos előzetes és írásos jóváhagyásával lehetséges.

 A honlap tulajdonosa fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, amikor szükségesnek tartja, előzetes figyelmeztetés vagy tájékoztatás nélkül, bármilyen változtatást, javítást, módosítást végezzen honlapján.

 A Janus Boutique Hotel & SPA (Janus Hotel) adatkezelési szabályzata

 Az adatkezelő neve: Balaton Mini Service Idegenforgalmi és Vendéglátó kft

Az adatkezelő címe: 8600 Siófok, Fő u. 93-95.

Elérhetőség: janus@janushotel.hu

Adatkezelési nyilvántartási azonosítója: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által feldolgozás alatt.

A szobafoglalás/ ajánlatkérésnél megadott egyéb (összes adat) adatok tekintetében a SabeeApp Hotel Management System foglalási rendszer üzemeltetője is adatkezelőnek minősül

thePass Kft , Kiraly utca 30-32, A105 
1061 Budapest – Hungary
VAT No: HU24327567 / 24327567-2-42 


Adatkezelési nyilvántartási azonosítója: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által feldolgozás alatt.

 Az adatkezelés megnevezése

 Adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, előzetes és határozott hozzájárulása alapján, a honlapon keresztül továbbított felhasználói adatok esetében.

 Az adatkezelés jogalapja

 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§-a alapján a felhasználók önkéntes, tájékozott, előzetes és határozott hozzájárulása.

 A kezelt adatok köre

Az felhasználó által az ajánlatkérés, foglalás és kapcsolatfelvétel során kötelezően megadott adatok: név, e-mail cím valamint a szobafoglalás/ ajánlatkérésnél megadott egyéb adatok.

 A honlap használata során rögzítésre kerül az felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő es befejező időpontja, illetve egyes esetekben – az felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A Janus Hotel a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal, ezeket az adatokat kizárólag statisztikai céllal tárolja és dolgozza fel.

 Az adatkezelés célja

 A felhasználó a “Szobafoglalás / Ajánlatkérés ” vagy a “Kapcsolat” internetes űrlapok kitöltése és elküldése esetén az adatok kezelésének célja a felhasználó azonosítása, valamint e-mailben vagy telefonon történő tájékoztatása az adott megkeresés kapcsán. A felhasználó ezen adatkezeléshez való hozzájárulását az említett űrlap(ok) kitöltésével és elküldésével adja meg.

 A honlapra történő belépéssel a felhasználó számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről naplófájl készül. A honlap illetve annak egyes alkalmazásai kis szöveges információs fájlokat, ún. “cookie”-kat használnak, amelyek az ügyfelek azonosításának és további látogatásának megkönnyítése érdekében a látogatók merevlemezén tárolódnak. A honlap felhasználója meghatározhatja, hogy kívánja-e fogadni a cookie-kat vagy sem, illetve kapjon-e értesítést arról, ha a megtekintett oldal cookie-t küld számára. Amennyiben Ön számítógépének böngészőjében engedélyezi a cookie-k használatát, úgy hozzájárul ahhoz, hogy az így közvetített információt jelen honlap üzemeltetője a működtetés céljából felhasználja. Fontos, hogy amennyiben Ön nem engedélyezi a cookie-k fogadását, abban az esetben a weboldal egyes szolgáltatásai nem vagy korlátozottan lesznek igénybe vehetőek.

 Jelen weboldal a Google, Inc. (“Google”) által nyújtott Google Analitika webanalitikai szolgáltatást használja. A Google adatvédelmi irányelveit a www.google.hu/intl/hu/privacy/privacy-policy.html webcímen tekintheti meg.

 Az adatkezelés időtartama

 A felhasználó által a “Szobafoglalás / Ajánlatkérés ” vagy a “Kapcsolat” űrlapok kitöltésével  kötelezően vagy önkéntesen megadott adatokat a Janus Hotel addig jogosult kezelni, amíg a felhasználó le nem iratkozik , illetve az adatok törlését nem kéri.

 Az adatok törlése

 A felhasználó saját adataira vonatkozó törlési igényét e-mailben az janus@janushotel.hu  címre kell eljuttatni. A Janus Hotel a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat.

 Adatfeldolgozó megnevezése: Balaton Mini Service Idegenforgalmi és Vendéglátó kft

Adatfeldolgozó címe: 8600 Siófok, Fő u. 93-95.

Adatfeldolgozás megnevezése: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése.

 Adatbiztonsági intézkedések

 A személyes adatokat Balaton Mini Service Idegenforgalmi és Vendéglátó kft megfelelő szoftveres- és hardveres eszközökkel védi. A honlapon történő regisztráció során a felhasználó által megadott valamennyi adatot biztonságos, elzárt szerveren tárolják. A megadott adatokat az adatkezelés, adatfeldolgozás során kizárólag egyedi, korlátozott hozzáféréssel rendelkező, a Balaton Mini Service Idegenforgalmi és Vendéglátó kft valamint az adatfeldolgozó alkalmazásában álló alkalmazottak ismerhetik meg. Az érintett alkalmazottak munkájukat szigorú titoktartási kötelezettség terhe mellett végzik.

 A weboldalakat tároló szerverek üzemeltetője (technikai és forgalmi adatok tárolása)

Port Kft     9200, Mosonmagyaróvár, Szent István király út 60.

Ügyfélszolgálat: info@webtar.hu

 Adattovábbítás

 Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

 Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

 A Janus Boutique Hotel & SPA fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

 A felhasználók jogai adataik kezelésével kapcsolatban

 Adatai (személyes és különleges adatok) kezeléséről az ügyfelek tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az janus@janushotel.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. Az ügyfelek kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

 Jogérvényesítési lehetőségek

 A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság elnöke, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834.)